Letni pregledi šolskih in občinskih igrišč

Breda Goršek, Ministrstvo za gospodarstvo
Odgovor go. Brede Goršek na vprašanje go. Vesne Duval: “Spoštovana, z dopisom, ki ste nam ga posredovala po elektronski pošti dne 7. 11. 2011 nas vezano na vzdrževanje igral v občinah sprašujete ali lahko občine same opravljajo letni pregled igral, če so za to usposobljene.

Prav tako Vas zanima, ali na igriščih osnovnih šol lahko letne preglede opravi šola sama ali za to usposobljeno osebje vrtca, v kolikor ima šola tudi vrtec.

Predpis, ki sodi v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo in zajema otroška igrala je Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. list RS, št. 101/03, ZSVP-1), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES. Iz ZSVP-1 izhaja, da morajo biti vsi proizvodi, ki so dani na trg varni.

Zahteva za varnost velja tudi za proizvode, dobavljene ali uporabljene v okviru izvajanja storitev - ki je za plačilo ali brezplačno dobavljen ali dostopen v okviru poslovne dejavnosti, naj je nov, rabljen ali obnovljen.

Zakon določa merila za ugotavljanje varnosti, ki so:
- izpolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve iz nacionalnih predpisov, ki urejajo vidike in vrste nevarnosti;
- je skladen z zahtevami iz nacionalnih standardov, ki prenašajo evropske standarde, kar se tiče vidikov in vrste nevarnosti opredeljene v teh standardih in so objavljeni v uradnem listu RS, št. 19/2007;
- ni zgoraj navedenih standardov se proizvod šteje za varnega, kadar izpolnjuje zahteve slovenskih nacionalnih standardov, pripravljenih na podlagi evropskih standardov, ki niso navedeni v seznamu;
- ni zgoraj navedenih standardov, se proizvod šteje za varnega, kadar izpolnjuje zahteve drugih nacionalnih slovenskih standardov, če ti obstajajo;
- ni standardov, je potrebno upoštevati morebitna obstoječa priporočila evropske komisije za ugotavljanje varnosti; itd. (7. člen zakona).

V primeru igral sta torej merili za ugotavljanje varnosti pri dajanju na trg in ponujanju v okviru opravljanja storitev standarda SIST EN 1176: Oprema otroških igrišč, ki zajema varnostne zahteve in preskusne metode za igrala in SIST EN 1177: Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce, kateri zajema varnostne zahteve in preskusne metode za podlage otroških igrišč. Domenva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so skladna z omenjenima standardoma.

Vaše vprašanje pa se nanaša na igrala, ki so nameščena v prvem vprašanju na javnih površinah in v drugem v vrtcu oz. šoli.

V prvem lahko ugotovimo, da so pristojni in odgovorni za varnost igral lastniki igrišč, torej občine ali lastniki zemljišča v stanovanjskih soseskah - stanovalci. Po nam znanih podatkih imajo nekatere občine urejenost igrišč predpisane z mestnim odlokom (npr.: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, občina Divača), vendar ne poznamo primera občine, ki bi imela posebej predpisane zahteve za varnost igral. Pred časom nam je bilo s strani Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko obrazloženo, da obstaja potrebna pravna podlaga za izvajanje nadzora nad varnostjo otroških igral na javnih površinah in navajajo, da to področje ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-UPB1) (Uradni list, RS št. 39/06, 70/08 in 108/09), ki v 4, členu določa med drugim tudi urejanje in čiščenje javnih površin. Vendar po nam znanih informacijah način vzdrževanja eksplicitno ni predpisan.

V drugem primeru, torej v primeru vrtcev in šol obstaja poseben nacionalni predpis Pravilnik o minimalnih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10), ki predpisuje le ureditev igrišč v vrtcih. Skladno z določbo 8. člena tega pravilnika zavezuje vrtce, da so igrala na igrišču, njihova namestitev in vzdrževanje v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi (SIST EN 1176 in SIST EN 1177).

Predpis določa tudi način za zagotavljanje vzdrževanje igral in igrišč. Letni pregled igral lahko opravlja sam skladno s predpisanimi zahtevami ali pa igrišča poveri instituciji, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj tri leta izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih.

Pravilnik je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, zato se na vprašaje kako je v primeru šol prosimo obrnite na njih, saj posebnega predpisa ne poznamo. Predvidevamo pa, da pogoji za vrtce smiselno veljajo tudi za šole.

Na Ministrstvu za gospodarstvo si skupaj z Tržnim inšektoratom RS že več let prizadevamo za ureditev tega področja. Vendar neposredno tržni inšpektorat, kot pristojni nadzorni organ, lahko ukrepa samo v primeru prodaje neustreznih igral in podlog skladno z ZSVP-1, pri njihovem dajanju na trg in v primeru ponujanja neustreznih igral v okviru opravljanja poslovne dejavnosti (pomeni, kadar se igrala nahajajo pred gostinskimi objekti, v trgovskih centrih, na turističnih kmetijah itd.).

Ne glede na to pa smo na Ministrstvu za gospodarstvo skupaj s TIRS začeli opozarjati na neurejenost otroških igrišč na javnih površinah že v letu 2007 v okviru mednarodnega projekta “Varna igra na otroškem igrišču”.

V prid temu smo za ureditev področja opozorili vse občine in jim v pomoč za ureditev igrišč posredovali priročnik “Varno otroško igrišče”, ki je bil izdelan v okviru omenjenega projekta. Priročnik je pripomoček in ne zavezuje občin v njegovo obvezno izvrševanje. Prav tako ne standard. Vendar naj hkrati opozorimo, da je v primeru nezgode zaradi neustreznosti igral, za nesrečo in posledično povzročeno škodo, objektivno vedno odgovoren lastnik igrišča.

V priročniku so priporočila, skladno z obstoječima standardoma kako ravnati, da se zagotovi trajno varno igrišče. Med drugim priporoča tri vrste pregledov: redni (dnevni-tedenski), funkcionalni (1-3 msece) in vsakoletni glavni.

Zlasti pri slednjem je v standardu poudarjeno, da to opravi za to posebej usposobljeno osebje (7. del standarda: SIST - EN 1176-7:2008).

Naj ob zaključku torej povzamemo na kratko odgovore na zastavljena vprašanja:
1. Občine po našem mnenju lahko same opravijo pregled, če imajo za to ustrezno usposobljeno osebje, v kolikor občina nima drugače predpisano s svojim pravnim aktom, zato bi se bilo smiselno s tem vprašanjem obrniti tudi na občino ali Ministrstvo za okolje in prostor.

2. Glavni letni pregled v šoli bi po našem mnenju lahko opravilo za to usposobljeno osebje vrtce, vendar priporočamo, da se s tem konkretnim vprašanjem obrnete tudi na Ministrstvo za šolstvo in šport.”

 

Kategorija: 

Brezplačna revija Na igrišču

 • Strokovna revija za upravitelje otroških igrišč.
 • Brezplačno informira, svetuje.
 • Uporabne strokovne vsebine za upravljanje z otroškim igriščem.
 • Primeri iz prakse.
 • Zanimive, koristne in inovativne informacije.
 • Komunicira na pristen in življenjski način.

Bralci pravijo

 • Zanimiva, polna idej.
 • V veselje mi je brati članke, ki govorijo o varnosti na igriščih (in ne le o nevarnostih). Hvala!
 • Dobrodošlo je gradivo zbrano na enem mestu.
 • Še naprej naj ostane taka. Uspešno delo želim.

Zahvala

 • Avtorjem, ki brezplačno delite dragoceno znanje, izkušnje in poglede.
 • Oglaševalcem, ki omogočate izid revije.
 • Bralcem, ki radi prebirate našo revijo in jo v raziskavah odlično ocenjujete, iskreno komentirate in ste nam v navdih in zagon.